REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy COTG PTTK, prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].

2. Właścicielem Sklepu jest: Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK, ul. Jagiellońska 6/6a, 31-010 Kraków, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, numer NIP 526-00-10-044, tel. 12 422 28 40, e-mail sklep@cotg.pttk.pl.

3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.

4. Zawarcie umowy sprzedaży oznacza akceptację Regulamin przez Klienta. Klient i Sprzedający zobowiązują się do przestrzegania reguł kupna-sprzedaży zawartych w nin. regulaminie.

5. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) wyrażonymi w PLN. Ceny produktów nie zawierają kosztów wysyłki, które są kosztami dodatkowymi.

6. Istotne właściwości towaru podawane są przy ikonie produktu na stronie internetowej Sklepu. Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

1. Zamówienia można składać w następujący sposób:

a) poprzez funkcję dodania produktu do koszyka, a następnie poprzez przycisk „Zamówienie”. Po założeniu konta użytkownika można także obserwować realizację zamówienia.

b) e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym można będzie potwierdzić złożenie zamówienia. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia lub ograniczyć sposób płatności w przypadku, gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.

3. Potwierdzenie złożonego zamówienia zostanie wysłane mailem na adres mailowy Klienta wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia lub w trakcie zakładania konta użytkownika, ponadto na stronie Sklepu wyświetli się informacja o złożeniu zamówienia.

4. Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.

5. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Sklep

6. W celu otrzymania faktury VAT, należy o tym fakcie poinformować przy składaniu Zamówienia w polu formularza zamówieniowego ,,Uwagi do zamówienia”.

7.  W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie również prawo do zastąpienia przedmiotu Zamówienia towarem tej samej jakości i o takim samym przeznaczeniu co towar zamówiony przez Klienta oraz za tę samą cenę i przy uwzględnieniu tych samych kosztów dodatkowych (w tym kosztów dostawy). Klient ma jednak prawo odmówić przyjęcia tak skompletowanego Zamówienia i odstąpić od umowy, zwracając towar na koszt Sklepu.

§3

Płatności

1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

a) przelewem – Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyła go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym w tym celu na stronie internetowej Sklepu bądź w e mailu do Klienta. Przy płatności przelewem należy podać w tytule numer zamówienia, a także dane kupującego, jeśli przelew dokonywany jest z konta o innych danych.

b) w inny sposób, jeżeli jest on określony na stronie internetowej Sklepu.

2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy. Koszt dostawy przez firmę wysyłkową zależny jest od stawek stosowanych przez daną firmę w obrocie odpowiednio do wagi, sposobu zabezpieczenia, wybranej opcji przesyłki (zwykła, polecona, priorytetowa), rodzaju firmy wysyłkowej (Poczta Polska lub inna firma kurierska) oraz formy zapłaty za towar i podawany jest indywidualnie podczas składania zamówienia. W cenę przesyłki, oprócz znaczków/opłaty wchodzi koperta lub inne opakowanie odpowiednie do wielkości i wagi przesyłki oraz uwzględniające potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa przesyłki.

3. Warunkiem wydania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę. Klient uprawniony jest wraz z nadejściem przesyłki do zbadania towaru.

§4

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej) lub udostępnia do odbioru przez klienta po wcześniejszym umówieniu telefonicznym w magazynie. Orientacyjny czas dostarczenia towaru do Klienta to:

- wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej – zwykła – 10 dni roboczych, polecona - 6 dni roboczych, priorytetowa – 4 dni robocze,

- wysyłka za pośrednictwem firmy kurierskiej –  do 5 dni roboczych,

przy czym za dni robocze uważa się dni od poniedziałku do piątku.

2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zakupiony towar zostanie wysłany najpóźniej do 3 dni roboczych po wykonaniu zamówienia.

4. Zamówiony towar będzie dostarczany na wskazany przez Klienta adres, chyba że przed wydaniem przesyłki firmie wysyłkowej Klient mailowo lub telefonicznie poinformuje Sprzedającego o innym adresie wysyłki.

5. Przesyłki powyżej 5 kg dostarczamy wyłącznie kurierem.

6. Towar uważa się za dostarczony, nawet jeśli Klient nie odbierze go w określonym przez firmę wysyłkową terminie (np. awizo na poczcie). W przypadku odesłania towaru do Sklepu, może on być ponownie odesłany, ale po dokonaniu przez Klienta ponownej opłaty za przesyłkę, oraz pokrycia kosztów zwrotu przesyłki.

7. Sklep  zastrzega sobie prawo wstrzymania zamówienia wzbudzającego wątpliwości.

\r\n

8. Po zaznaczeniu odpowiedniej opcji przy zamawianiu towaru, Klient może odebrać towar osobiście w siedzibie Sklepu czyli w Centralnym Ośrodku Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie na ulicy Jagiellońskiej 6, 31-010 Kraków, I piętro, pokój numer 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

§5

Reklamacje

1. Klient może zgłosić reklamację w terminie 2-wóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od wydania towaru przez Sklep.

2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.

3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać lub w inny sposób dostarczyć do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

4. Sklep nie odpowiada za uszkodzenia powstałe podczas dostarczania przesyłki. W takim wypadku należy dochodzić swoich praw u przewoźnika/ Poczty Polskiej.

5. Klient może domagać się doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że wymiana lub naprawa są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W takim wypadku, jak również w sytuacji, gdy Sklep nie zdoła uczynić zadość żądaniu naprawy lub wymiany w odpowiednim czasie, bądź też gdy naprawa lub wymiana towaru narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Od umowy nie można odstąpić, gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna.

\r\n

6. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w każdym przypadku w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. Niezależnie od powyższego obowiązku, jeżeli weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, Sklep zastrzega sobie prawo do przedstawienia ostatecznego stanowiska w terminie niezbędnym dla uzyskania przez Sklep takiej opinii.

7. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

8. Reklamacje nie będą rozpatrywane w razie stwierdzenia, iż uszkodzenie produktu spowodowane jest przez Klienta.

\r\n

9.Towary reklamowane, do wymiany oraz zwracane Klient wysyła na swój koszt na adres korespondencyjny Sprzedającego. Sprzedający nie odbiera paczek wysłanych za pobraniem. W razie uznania zasadności reklamacji Sklep zwraca Klientowi koszty dostarczenia towaru reklamowanego do siedziby Sklepu, w tym koszty jego wysyłki.

10. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.

§6

Prawo odstąpienia od umowy

1. Na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)Klient ma prawo odstąpienia od umowy.

2. Prawo odstąpienia od umowy jest skuteczne jeżeli Klient złoży Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni od odbioru towaru. Za złożenie oświadczenia o odstąpieniu Sklep uznaje przesłanie wypełnionego i ręcznie podpisanego formularza ,,Odstąpienia od umowy sprzedaży”, stanowiącego integralną część nin. Regulaminu na adres mailowy dostępny na stronie internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty, przy czym wiążąca jest data nadesłania maila na adres mailowy Sklepu lub data stempla pocztowego.

\r\n

3. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócony towar powinien być w stanie nienaruszonym, w tym powinien być kompletny, w fabrycznym opakowaniu, nie może nosić śladów eksploatacji np. kserowania. Koszty przesyłki ponosi Klient.

4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu.

5. W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, wraz z kosztami dostarczenia rzeczy[a1] . Klient powinien wskazać numer rachunku bankowego, na jaki ma zostać przelana zwracana kwota. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 i 3 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sklep nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Klientowi w przypadkach określonych w art. 38 ustawy określonej w ust. 1 powyżej, tj. w zakresie:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

\r\n

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

\r\n

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

\r\n

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.  i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

\r\n

§7

Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

\r\n

3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych i ich korekty, a także do żądania ich usunięcia.

§8

Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.

2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

REGULAMIN ZAKUPU E-BOOKÓW

§ 1

Sposób składania zamówienia

1. Klient może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu Ebooka.

2. Nie jest możliwe zamówienie jednocześnie Ebooka/ów i produktu innego rodzaju. W takim przypadku zamówienie zostanie podzielone na zamówienie dotyczące Ebooka/ów oraz zamówienie dotyczące produktów innego rodzaju.

§ 2

Warunki realizacji zamówienia

\r\n

1. Zamówienie zawierające Ebooki zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu płatności.

2. Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sprzedający prześle wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta, która zawierać będzie potwierdzenie otrzymania płatności.

3. Jeśli zrealizowanie zamówienia nie jest możliwe, Sprzedający poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta w trakcie składania zamówienia lub w trakcie zakładania konta użytkownika. W przypadku dokonania przez Klienta płatności za takie zamówienie, Sprzedający dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi Regulaminie w §6 ust. 4 i ust.5 powyżej.

§ 3

Odstąpienie od umowy

 1. Klient ma prawo do rezygnacji z zamówienia do momentu pobrania Ebooka ze Sklepu Internetowego.

2.  W przypadku rezygnacji z zamówienia przez Klienta, Sklep dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie w §6 ust. 4 i ust.5 powyżej.

3.  Ze względu na charakter sprzedawanych produktów Klient nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia lub odstąpienia od umowy po pobraniu Ebooka.

§ 4

Zasady korzystania z Ebooków

 1.  W celu pobrania Ebooka należy kliknąć na przycisk „Pobierz” znajdujący się w zakładce "Historia zamówień" przy transakcji zakupu, nastąpi wówczas automatyczne przekierowanie do przycisku uruchamiajacego transfer pliku. Pobrany plik jest w formacie   *.epub

2.  W przypadku Ebooka składającego się z więcej niż jednego pliku, wyświetlona zostanie lista plików do pobrania.

3.  Wszystkie Ebooki oferowane przez Sklep są objęte ochroną przewidzianą w ustawie z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

\r\n

4. Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek i nie może udostępniać Ebooków innym osobom, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Klient w szczególności nie jest uprawniony do:

(a) rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach;

(b) komercyjnego wykorzystywania Ebooków.

6. Klient jest zobowiązany do dbania o to, aby osoby nieuprawnione nie korzystały z Ebooków w sposób niezgodny z prawem lub regulaminem.

\r\n

7. W przypadku wykorzystywania przez Klienta Ebooków niezgodnie z prawem centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK może kierować wobec Klienta wszelkie roszczenia z tego tytułu.

§ 5

Reklamacje

 1. Klient może zgłosić reklamacje, w szczególności w przypadku, gdy:

(a) zakupiony Ebook okaże się uszkodzony lub nie uruchamia się;

(b) dokona zapłaty za Ebook i w ciągu 2 (dwóch) godzin nie zostanie mu udostępniona możliwość pobrania Ebook'a (w przypadku korzystania z zapłaty przez PayU). W przypadku zapłaty przelewem bezpośrdnio na podane konto, po ukazaniu sie w "Historii zamówień" komunikatu "Płatność zaakceptowana".

2. Klient może zgłosić reklamację począwszy w terminie 2-wóch miesięcy od stwierdzenia wyżej wymienionych niezgodności, nie później jednak niż w terminie dwóch lat od udostępnienia Ebooka przez Sklep.

3. Sklep ustosunkuje się do reklamacji w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia reklamacji przez Klienta.

4. Za dzień zgłoszenia reklamacji przez Klienta Sklep uznaje datę przesłanie maila wraz z dokładnym opisem niezgodności na adres mailowy dostępny na stronie internetowej Sklepu, przy czym wiążąca jest data nadesłania maila na adres mailowy Sklepu.

 § 6

Postanowienia końcowe

W przypadku sprzeczności z regulaminem Sklepu Internetowego zastosowanie znajdują postanowienia niniejszego załącznika.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

ZAKUP  ODZNAK

MAŁE i POPULARNE odznaki GOT dostępne są w sklepie internetowym

PRZY ZAKUPIE ODZNAK

  • dużych GOT
  • odznak GOT za wytrwałość
  • odznak głównych szlaków: beskidzkiego i sudeckiego
  • odznak zimowych (rakiety)
  • dużych odznak (blach) przodownickich i przewodnickich

należy przedłożyć skan lub ksero pieczątki weryfikacyjnej (przy odznakach) lub legitymacji przewodnickiej wraz z aktualną legitymacją PTTK (przy blachach przodownickich i przewodnickich).

Zamówienie na wyżej wymienione odznaki można przesłać na adres poczta@cotg.pttk.pl
Można je również kupić w sekretariacie COTG, ul. Jagiellońska 6, 1 piętro, pokój 2, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.00

  

 

ZAŁĄCZNIK Nr 3

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

SPRZEDAŻY

                                               ____________ (miejscowość), dnia ____

___________________________

___________________________
(dane składającego oświadczenie)

SKLEP INTERNETOWY COTG PTTK

Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK
ul. Jagiellońska 6/6a
31-010 Kraków

 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY SPRZEDAŻY

     Działając na podstawie Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) oraz § 6 Regulaminu Sklepu Internetowego COTG PTTK niniejszym oświadczam, iż odstępuję od umowy sprzedaży _________________________ _____________________________ (przedmiot sprzedaży) zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego COTG PTTK w dniu ____________.

      Wskutek odstąpienia od w/w umowy sprzedaży umowa ta uważana jest za niezawartą,
a ja jako Klient zwolniony jestem z wszelkich zobowiązań względem Sklepu Internetowego COTG PTTK.

     Oświadczam, iż zwrotu towaru dokonam niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia przeze mnie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zgodnie z §6 ust.2 Regulaminu Sklepu Internetowego COTG PTTK.

      Jednocześnie wnoszę o niezwłoczny zwrot zapłaconej przeze mnie ceny zakupionego towaru, wraz z kosztami realizacji zamówienia, na następujący numer rachunku bankowego:

________________________________________
(podpis składającego oświadczenie o odstąpieniu)


 [a1]Art.32